Späť

Ako Vám pomôžeme

Kvalitná príprava, premyslené projektovanie a naša účasť pri realizácii stavby vo forme aktívneho dozoru vytvárajú podmienky pre vznik kvalitného diela.

Náš ateliér je pripravený a odborne spôsobilý spracovať projektovú dokumentáciu všetkých stupňov a poskytnúť komplexné projekčné služby v oblastiach architektúra, interiér, urbanizmus a tvorba krajiny.

Okrem spracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie máme bohaté skúsenosti aj s realizáciou vyprojektovaných zámerov a klientovi vieme pri realizácii pomôcť okrem autorského aj  aktívnym dozorom nad výkonom stavebných alebo interiérových prác.

Štúdia

Štúdia je základná forma alebo stupeň spracovania zadania. Ide o vytvorenie celkového konceptu riešenia, z ktorého sú jasné základné súvislosti návrhu ako tvary, proporcie, materiály, farebnosť a podobne. Spracovaním štúdie je možné overiť realizovateľnosť zámeru a získať konkrétnejšiu predstavu o možnosti stvárnenia architektúry, interiéru alebo územia. Tento stupeň spracovania projektovej dokumentácie obsahuje hlavne grafické vyjadrenia návrhu a z hľadiska obsahovej podrobnosti predpokladá ďalšie dopracovanie zámeru do vyššej podrobnosti v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Projekt pre územné rozhodnutie

V zmysle Stavebného zákona je pri niektorých stavebných zámeroch nutné žiadať o územné rozhodnutie, ktorým príslušný stavebný úrad povoľuje umiestnenie stavby v danom území. Podrobnosť spracovania takejto projektovej dokumentácie je stanovená zákonom a vykonávacou vyhláškou pričom výsledný projekt pre územné rozhodnutie definuje všetky základné parametre navrhovanej stavby, jej presné umiestnenie, napojenie na miestnu technickú infraštruktúru a vplyv na existujúce územie. Okrem výkresovej časti takáto dokumentácia obsahuje textové popisy riešení a výpočty bilancií. Predpokladá sa, že tento stupeň projektovej dokumentácie bude neskôr ďalej dopracovaný do vyššej podrobnosti projektu pre stavebné povolenie.

Projekt pre stavebné povolenie

Stavebný zákon určuje rozsah projektovej dokumentácie, ktorú stavebník prikladá k žiadosti o stavebné povolenie. Takáto projektová dokumentácia definuje technické parametre plánovanej stavby, jej technickú a technologickú výbavu, napojenie na miestnu infraštruktúru, energetické bilancie a prípadne s ohľadom na konkrétny stavebný zámer aj iné podrobnosti. V prípade, že stavebný zámer podlieha vydaniu územného rozhodnutia, potom tento stupeň projektovej dokumentácie nadväzuje na projekt pre územné rozhodnutie. Dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje okrem výkresov aj textové časti s popismi riešenia stavby a výpočtami bilancií.

Realizačný projekt

Ide o projektovú dokumentáciu nadväzujúcu na projekt pre stavebné povolenie. Realizačný projekt obsahuje podrobné vykreslenie stavby so všetkými potrebnými technickými detailami pre stavebnú realizáciu diela. Okrem podrobnej výkresovej časti tento stupeň projektovej dokumentácie obsahuje tabuľky s výkazmi jednotlivých stavebných prvkov a ich množstiev.

Projekt interiéru

Táto projektová dokumentácia podrobne zobrazuje riešenie interiéru v stavebnom objekte. Ide o projekt usporiadania a úprav vnútorného priestoru, ktorý presne definuje vybavenie riešených priestorov konkrétnymi zariaďovacími predmetmi s ich presnými pozíciami, určuje jednotlivé materiály povrchových úprav podláh, stien a stropov a koordinuje rozmiestnenie technických a technologických prvkov výbavy stavby s potrebami a výbavou interiéru. Takáto projektová dokumentácia obsahuje výkresovú časť včítane vykreslenia potrebných detailov a textovú časť s popismi jednotlivých navrhovaných riešení a s výkazmi navrhnutých prvkov a materiálov.