Späť

Krajinná architektúra

Predmetom riešenia krajinnej architektúry je návrh prostredia v dotyku s architektonickým objektom, teda jeho exteriér (záhrada), ako aj navrhovanie samostatných priestorových útvarov ako sú verejné priestranstvá a parky.

Krajinná architektúra sa rozvíja popri architektúre a urbanizme ako špecializovaná disciplína v oblasti navrhovania priestorových koncepcií využitia územia.

Cieľom krajinnej architektúry je tvorba prostredia, v ktorom sa popri architektonických a technických objektoch vo vyváženej skladbe uplatňujú prírodné prvky, najmä vegetácia, voda a modelácia terénu. Predmetom riešenia krajinnej architektúry je návrh prostredia v dotyku s architektonickým objektom, teda jeho exteriér (záhrada), ako aj navrhovanie samostatných priestorových útvarov ako sú verejné priestranstvá a parky.

Naše architektonické a urbanistické návrhy sa opierajú o kvalitný koncept riešenia exteriéru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úspešného komplexného riešenia v súlade s predstavami jeho budúcich užívateľov.