Späť

Výstavné centrum BLACK RIVER

Potenciál disponibilného územia mal byť overený spracovaním štyroch variantných riešení urbanisticko-architektonických konceptov.  Územie je situované v tesnej blízkosti diaľnice D1 a rieky Čierna Voda neďaleko Bratislavy. Funkčné využitie a priestorové usporiadanie areálu je vo všetkých variantoch rozdelené do dvoch samostatných celkov, ktoré oddeľuje cestná komunikácia napájajúca územie na existujúcu cestnú sieť. Jedna zo spracovaných alternatív navrhuje využiť územie ako výstavné a logistické centrum. Dalšie dve alternatívy navrhujú využiť územie ako zábavné, relaxačné a športové centrum a posledná alternatíva rieši územie ako obchodné centrum.

Projekt v kocke

Stavebník: Mitan Invest s.r.o.

Miesto: Čierna Voda

Projektová dokumentácia: júl 2010

Stupeň PD: urbanisticko-architektonická štúdia

Realizácia: nerealizované

Riešená / zastavaná plocha:

610 381 m2